วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

บทที่3 เรื่องการสร้างแบบสอบถาม

ตอนที่ 1

1.ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของคิวรี่
- ง. สร้างฟิลด์ใหม่
2.แบบสอบถามข้อมูลใดที่นิยมใช้งานมากที่สุด
- ก. select Query
3.ถ้าต้องการปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานคนละ10เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันจะต้องใช้แบบสอบถามข้อมูลแบบใด
- ง. Update Query
4.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์
- ก. +
5.โอเปอเรเตอร์ตัวใดต่อไปนี้ใช้แทนตัวอักขระใดๆ
- ก.*
6.โอเปอเรเตอร์ตัวใดต่อไปนี้ใช้ในการเชื่อมข้อความ
- ง.&
7.ถ้าต้องการกำหนดเงื่อนไขในแบบสอบถามข้อมูลจะต้องกำหนดที่บรรทัดใด
- ค.Criteria
8.ถ้าต้องการกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาพนักงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 50,000บาทขึ้นไปจะต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร
- >50,000
9.ข้อใดคือรูปแบบในการสร้างฟิลด์ใหม่
- ข. ชื่อฟิลด์ใหม่:ฟิลด์คำนวณ
10.ข้อใดต่อไปนี้คือสูตรในการหาภาษี 5%
- ข. Tax: [Salary]*0.05


ตอนที่2
1.ฉ Select Query=ใช้สอบถามข้อมูลในตาราง
2.ซ Crosstab Query=ใช้สอบถามข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์
3.จ Update Query=ใช้ปรับปรุงข้อมูลตามเงื่อนไข
4.ข Append Query=ใช้ในการเพิ่มข้อมูลต้อท้ายตารางเดิม
5.ฌ Delete Query=ใช้ในการลบข้อมูลตามเงื่อนไข
6.ก Criteria=กำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
7.ค Link=ใช้ตรวจสอบว่าตรงกับที่กำหนดหรือไม่
8.ญ In=ใช้ในการกำหนดว่าค่าใดบ้างตรงกับค่าในรายการ
9.ช Find Duplicates Query Wizard=ค้นหาข้อมูลที่ซ้ำกันในตาราง
10.ง Find Unmatched Query Wizard=ค้นหาข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันใน 2 ตาราง


ตอนที่3
1.จงบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างแบบสอบถามข้อมูล

- ช่วยในการสอบถามข้อมูลในตารางวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2.จงบอกขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามข้อมูลด้วยมุมมองการออกแบบ
- (1.)คลิกเลือกที่แท็บ สร้าง Cerate (2.)คลิกที่ปุ่ม Query Design ออกแบบสอบถาม

(3.)คลิกเลือกชื่อตาราง (4.)คลิกปุ่ม เพิ่ม
(5.)คลิกปุ่ม ปิด (6.)คลิกเลือกชื่อฟิลด์ที่ต้องการจนครบทุกฟิลด์
(7.)คลิกที่มุมมองแผ่นข้อมูลในกลุ่มมุมมอง
3.การสร้างแบบสอบถามข้อมูลด้วยเครื่องมือช่วยสร้าง
- 4แบบ (1.)Simple Query สามารถสร้างแบบสอบถามด้วยเครื่องมือง่ายๆ
(2.)Crosstab Query สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ
(3.)Find Duplicates Query สามารถค้นหาข้อมูลที่ซ้ำกันในตารางได้
(4.)Find Unmatched Query ค้นหาข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน
4.จงอธิบายขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามข้อมูลด้วยSimple Query Wizard
- (1.)คลิกที่แท็บ สร้าง (2.)คลิกที่ปุ่มตัวช่วยสร้างแบบสอบถาม
(3.)เลือกแบบสอบถามข้อมูลอย่างง่าย (4.)คลิก ตกลง
(5.)เลือกชื่อตาราง (6.)เลือกชื่อฟิลด์ที่ต้องการ
(7.)คลิกปุ่ม ถัดไป (8.)ตั้งชื่อแบบสอบถามข้อมูล
(9.)คลิก เสร็จสิ้น
5.จงอธิบายความหมายและหลักการสร้างแบบสอบถามด้วย Crosstab Query Wizard
- เป็นการสร้างแบบสอบถามข้อมูลที่สอบถามความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ 2 ฟิลด์หรือมากกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น